Moniammatillinen yksilöllinen kuntoutusjakso


Yksilöllinen, lääkinnällinen kuntoutus toteutuu Neuronin kuntoutuskeskuksessa henkilöille, joilla on tarvetta edistää tai ylläpitää toimintakykyään sairastumisen jälkeen. Usein toimintakykyä on heikentänyt jokin neurologinen sairaus, joko äkillisesti (aivoverenkiertohäiriö, aivovamma, paraplegia) tai hitaasti edeten (MS, Parkinson, lihassairaudet). Neuronissa kuntoutusta toteutetaan akuutissa sairastumisen jälkeisessä tilanteessa ja myöhemmin kuntoutujan kotiuduttua toimintakykyä edistävänä ja ylläpitävänä kuntoutuksena.

 

Yksilöllisellä laitoskuntoutuksella tarkoitetaan kuntoutuksen eri ammattilaisen toteuttamaa moniammatillista toimintakykyä edistävää kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamista auttaa jaksolla toteutuva vertaistukeen kannustava toiminta ja kuntouttava hoitotyö. Kuntoutus sisältää majoituksen ja ruokailut kuntoutusjaksolla. Kuntoutusjakso voi toteutua myös avomuotoisena, jolloin kuntoutuja yöpyy kotona ja käy päivittäin kuntoutuksessa. Neuronin moniammatillinen tiimi on kokenut ja ammatillisesti hyvin perehtynyt erityisesti neurologiseen kuntoutukseen.

 

Laitoskuntoutukseen osallistuminen edellyttää kuntoutujalta sellaisia voimavaroja, että hän jaksaa osallistua aktiivisesti kuntoutusohjelmaan. Kuntoutusjakson ajoittamiseen vaikuttaa myös se, että kuntoutumiselle voidaan asettaa tavoite, johon kuntoutuja voi sitoutua ja joka ohjaa työskentelyä.

 

Milloin tarvitsen yksilöllisen kuntoutusjakson?

 

Kun toimintakykysi edistyminen tai ylläpitäminen edellyttää toteutuvaksi useampaa kuin yhtä terapiaa, hyödyt todennäköisesti laitoskuntoutusjaksosta.  Kuntoutuskeskuksessa yksilöllisesti toteutettu kuntoutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden oppia uusia toimintatapoja tiiviillä, usein toistuvalla harjoittelulla tiloissa, joissa on erilaisia ja innostavia harjoittelumahdollisuuksia. Kuntoutuksen ammattilaisen työryhmän kanssa työskennellessäsi saat kokonaisvaltaista kuntoutusta. Kuntoutusjakso toimii myös mahdollisuutena irrottautua kotoa ja keskittyä omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kuntoutusjaksolla voit helposti tavata muita, samassa elämäntilanteessa olevia vertaisia ja saat tukea . Linkki arkeesi säilyy kuntoutuskeskuksessakin, kun kuntoutuksen tarve ja konkreettiset tavoitteet nousevat jokapäiväisen elämän kokemuksistasi kotona, työssä tai muissa arjen ympäristöissä.

 

Kuntoutukseen hakeutuminen

 

Asiakassuunnittelu

puh. 050 430 2040

Sähköposti: vetreaneuron@vetrea.fi

Hae kuntoutukseen

Mitä moniammatillinen yksilöllinen laitoskuntoutusjakso voi tarjota minulle

 

Akuutin sairastumisen tai vammautumisen jälkeen

Kun olet sairastunut tai vammautunut niin, että sinulla on toimintakyvyssäsi sellaisia ongelmia, jotka vaikeuttavat itsenäistä selviytymistä arjen ympäristössäsi, saatat tarvita kuntoutusta.  Jos liikkumiskyky, omatoimisuus arjen toiminnoissa, kommunikaatiotaidot tai kognitiivinen toimintakyky ovat heikentyneet, tarvitaan moniammatillista arviointia tilanteesta ja oikein suunnattua kuntoutusta. Hoidostasi vastaava julkisen terveydenhuollon yksikkö ohjaa sinut (kuntoutussuunnitelma) tarpeelliseen kuntoutukseen. Kuntoutus toteutuu laitoskuntoutuksena, kun tarvitset erityisosaamista ja vaativaa tai riittävän intensiivistä kuntoutusta. Yleisenä kuntoutustavoitteena voidaan katsoa olevan mahdollisuuden palata kotiin omaan elämään, tarvittaessa tukitoimien ja apuvälineiden kanssa. Sinun kuntoutumistasi koskevat yksilölliset tavoitteet ovat mahdollisimman konkreettisia, omaan elämänhallintaan tähtääviä ja joihin sinun on mahdollisimman helppo sitoutua.

 

Kuntoutuksen sisältö:

Akuutin kuntoutusvaiheen kuntoutusohjelma sisältää erityisesti yksilöterapioita (fysio-, toiminta-, puheterapiaa, ja neuropsykologista tai psykologista kuntoutusta) ja kuntouttavan hoitotyön ohjausta. Lisäksi arvioidaan mahdollisia ravitsemukseen tai eritystoimintoihin liittyviä tarpeita ja ohjataan kotona asumista tukevien etujen, apuvälineiden ja ratkaisujen hakemisessa. Jakson lopussa arvioidaan jatkokuntoutustarpeita. Ohjelmaan voi kuulua hieman myös soveltuvaa ryhmäohjelmaa ja vertaistukea. Kuntoutujan läheinen voi osallistua yksilöterapioihin ja ohjaustilanteisiin erityisesti kotiutumisen lähestyessä. Yhteistyö kotiutumistiimin tai avoterapeuttien kanssa varmistaa turvallisen kotiutumisen.

 

Kuinka haen kuntoutukseen?

 

Kun sairastumisestasi on kulunut jo jonkun aikaa – toimintakykyä tai työkykyä edistävänä ja ylläpitävänä kuntoutuksena

Jos neurologinen sairaus tai vamma heikentää toimintakykyäsi pitkäaikaisesti ja estää osallistumistasi arjessa, voit hyötyä kuntoutuksesta. Lähikuntoutuksena toteutuvat avoterapiat ja ryhmässä toteutuvaa kuntoutusta tarjoavat kuntoutuskurssit auttavat riittävästi vain osaa kuntoutujista. Yksilöllinen laitoskuntoutus tarjoaa mahdollisuuden yksilöllisesti suunnattuun, tiiviiseen kuntoutukseen, jotta saavuttaisit sinulle merkityksellisiä kuntoutumisen tavoitteita. Voit hyötyä intensiivisestä kuntoutusjaksosta myös, kun tavoitteenasi on toimintakyvyn ylläpitäminen aiemmilla kuntoutusjaksoilla saavutetulla tasolla tai toimintakykyäsi tukemassa, kun sinulla on etenevä sairaus.

 

Toimintakykykuntoutusta järjestävät kunnallinen terveydenhuolto terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja yksityisissä kuntoutuskeskuksissa.  Kela ja tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset hankkivat tarvittavat palvelut yksityisiltä kuntoutuskeskuksilta. Ota yhteyttä lääkäriin, kun haluat selvittää mahdollisuutesi kuntoutukseen. Jos lääkärin mielestä voisit hyötyä kuntoutuksesta, hän suosittelee sinulle kuntoutusta ja kirjoittaa siitä lääkärinlausunnon. Kelan vaativaa kuntoutusta hakiessa tarvitaan julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunnitelma. Jos omaisesi tai läheisesi osallistuminen kuntoutusjaksolle olisi tärkeää, voit esittää sitä kirjattavaksi lääkärinlausuntoon tai kuntoutussuunnitelmaan.

 

Neuron tuottaa kuntoutusta niin julkisen terveydenhuollon yksiköille, kun Kelalle ja tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksillekin. Voit yleensä valita kuntoutuksen toteuttajapaikan itsellesi tai osallistua valintaan kuntoutuksen järjestäjätahon ohjaamana. Valinnassa kannattaa huomioida oman sairauden tai kuntoutustarpeen erityisosaaminen ja tehokkaan kuntoutuksen mahdollistavat tilat ja välineistö. Voit hakeutua kuntoutukseen myös omakustanteisesti.

 

Kuntoutuksen sisältö:

Kuntoutusohjelma sisältää yksilöllisiä tapaamisia, arviointeja ja terapioita sekä pienryhmässä tai ryhmässä tapahtuvaa kuntoutusta. Keskeiset terapiamuodot ovat fysio-, toiminta- ja puheterapia sekä neuropsykologinen tai psykologinen kuntoutus. Lisäksi ohjaustarvetta voi olla ravitsemuksen, eritystoimintojen tai seksuaalisten toimintojen alueilla. Kuntouttavan hoitotyön keinoin tuetaan kuntoutujan voimavaroja ja mahdollistetaan itsenäistä toimintaa, mutta myös avustetaan, kun siihen tarvetta on. Kuntoutuksessa voidaan ohjata kotona asumista tukevien etujen, apuvälineiden ja ratkaisujen hakemisessa ja antaa tietoa jatkokuntoutuksen mahdollisuuksista. Kuntoutus sisältää myös yhteistyötä kuntoutujan avoterapeuttien tai muiden tahojen kanssa.

 

Kuinka haen kuntoutukseen?